Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Uitgevaardigd door:

Holland Spain Group B.V.
De Skuorrereed 4
9022CC MANTGUM
The Netherlands

Ingangsdatum: 24 april 2018

 


HOLLAND SPAIN GROUP B.V. is een in Nederland gevestigde vennootschap, die zich bezig houdt met het verlenen van immigratie- en emigratieservice en elke andere vorm van begeleiding van, naar en in elk land ter wereld en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

HOLLAND SPAIN GROUP hanteert deze onderstaande algemene voorwaarden, waarin de regels zijn opgenomen voor bovenstaande services.

Artikel 1:

1.1. Introductie algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten en producten die direct of indirect (via onze geaffilieerde partners online, via elk mobiel toestel, per e-mail, per telefoon of anderszins beschikbaar worden gesteld. Door ons persoonlijk te bezoeken en/of naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken en/of van onze services  gebruik te maken en/of dienstverleningen en/of producten van ons af te nemen via welk platform (hierna te noemen het ‘Platform’) dan ook, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële (B2C) gebruik, op onderstaande voorwaarden. Onze relatie met geaffilieerde partners is onderworpen aan aparte algemene voorwaarden die de (B2B) commerciële relatie bepaalt die we hebben met elk van deze geaffilieerde partners. Iedere geaffilieerde partners handelt op een professionele manier tijdens het beschikbaar maken van het product en/of de dienst op Hollandspaingroup.com (zowel voor business-to-business (‘B2B’) als voor business-to-consumer (‘B2C’) relaties). Houd er rekening mee dat geaffilieerde partners hun eigen algemene voorwaarden  hebben, toepassen en/of eisen ermee akkoord te gaan.

1.2. Definities

1.2.1. “HSG”, “hollandspaingroup.com”, “wij”, “we” of “onze” houdt in Holland Spain Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, en heeft haar kantoor aan de De Skuorrereed 4, 9022CC MANTGUM, Nederland.

1.2.2. “U” , “uw” , “uzelf” en “opdrachtgever” betekent iedereen, inclusief de door u opgegeven personen,  die wij informeren over onze services, aan wie wij onze services verlenen en/of onze services hebben aanvaard.

1.2.3. “service” houdt in de verschillende producten en diensten die kunnen worden besteld, verworven, gekocht, aangeschaft, betaald, verhuurd, aangeboden, gereserveerd, gecombineerd of voltooid door u van HSG.

1.2.4. “Platform” houdt in de (mobiele) website en app waar de service beschikbaar, eigendom is van, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost wordt door HSG, en elke locatie waar u HSG met of zonder haar geaffilieerde partners persoonlijk kunt bezoeken.

1.2.5. ” geaffilieerde partners ” houdt in de professionele aanbieder (professionele zelfstandige of professioneel bedrijf) van services en/of producten, zoals bijvoorbeeld, maar niet alleen, advocaat, fiscalist, makelaar, accountant, tuinier, aannemer, schoonmaakservices, vervoersaanbieder (bijv. verhuizer, autotransport, autoverhuur, en alle andere aanverwante producten of diensten die voor u beschikbaar zijn van HSG op het Platform (B2B of B2C) of anderszins.

Artikel 2: Reikwijdte en aard van onze service

Via ons Platform, onze kantoren en onze geaffilieerde partners bieden wij (HSG en haar geaffilieerde partners) een online platform en bezoekadressen aan waar HSG en haar geaffilieerde partners in hun professionele bedrijfsvoering hun producten en diensten kunnen adverteren, verhandelen, verkopen, promoten en/of aanbieden (voor zover van toepassing) en waar relevante bezoekers van het Platform kunnen ontdekken, zoeken, vergelijken, een service kunnen bestellen of een aankoop of betaling kunnen doen. Door de services van HSG en haar geaffilieerde partners te gebruiken gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met HSG en de relevante geaffilieerde partner(s) bij wie u een product of dienst (zoals van toepassing) afneemt. Wij zullen vanaf het moment dat u uw opdracht met ons bent overeengekomen, bij het gebruiken van de services en producten van de relevante geaffilieerde partner(s) uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de geaffilieerde partner(s); wij zullen de gegevens van uw opdracht naar de betreffende geaffilieerde partner(s) sturen en wij sturen u een bevestigingsmail voor en ten behoeve van de geaffilieerrde partner(s). HSG doet niet aan het (her)verkopen en verhuren, van producten of -diensten van geaffilieerde partners.

De informatie die wij vrijgeven van geaffilieerde partners bij het verstrekken van onze service is gebaseerd op de informatie die de geaffilieerde partner(s) ons verschaffen. De geaffilieerde partner(s) die hun producten en services op het Platform adverteren en promoten, zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven/toeslagen/prijzen, beschikbaarheid, beleid & voorwaarden en andere relevante informatie die op ons Platform wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze services, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van ons Platform of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke geaffilieerde partner(s) is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven/toeslagen/prijzen, beschikbaarheid, beleid & voorwaarden) die op ons Platform wordt getoond. Ons Platform is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit,  en het serviceniveau, van enige geaffilieerde partner(s) en hun hoofd- of nevenproducten of diensten, die beschikbaar worden gesteld.

Onze service wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, producten of diensten dan ook die op ons Platform worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden voor welke commerciele of concurrende activiteiten of doeleinden dan ook.

Artikel 3: Privacy en cookies

HSG respecteert uw privacy. Meer hierover kun u in onze Privacyvoorwaarden lezen. Er is geen  cookiesbeleid, wij gebruiken geen cookies.

Artikel 4: Uw opdracht en betaling

4.1. u kunt ons een opdracht geven in het kader van onze doelstelling: het verlenen van immigratie- en emigratieservice en elke andere vorm van begeleiding van, naar en in elk land ter wereld en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

4.2. elke opdracht aan ons in het kader van onze doelstelling zal kunnen bestaan uit een of meerdere services en/of combinatie(s) daarvan.

4.3. wij voeren uw opdracht uit al dan niet met behulp van een of meerdere van onze geafilieerde partners.

4.4. U dient een aanbetaling te doen, door een storting op het aan u vertrekte  bankrekeningnummer van HSG, van ten minste 25% van de in de opdracht geschatte, geformuleerde services. Uw aanbetaling dient om al uw facturen te voldoen, van HSG zelf en van haar geaffilieerde partners.

4.5. U gaat expliciet akkoord met en machtigt HSG om van uw aanbetaling(en) alle facturen van HSG en haar geaffilieerde partners gerelateerd aan uw opdracht te voldoen aan HSG en te laten doen door HSG aan haar geaffilieerde partners.

4.6. HSG verzorgt de boekhouding van uw stortingen en betaling van uw facturen aan HSG en haar geaffilieerde partners, checkt uw resterende saldo en informeert u daarover. U draagt er zorg voor, door bijstortingen op de HSG bankrekening, dat er telkens voldoende saldo aanwezig is (minimaal 25% van de volgende facturen die moeten worden voldaan) om het HSG mogelijk te maken om de resterende facturen gerelateerd aan uw opdracht te kunnen voldoen.

4.7. Indien u niet binnen 14 dagen aan uw aanbetaling en vervolgstortingen voldoet, geteld vanaf de dag dat u daarvan bericht krijgt van HSG (per gewone brief, email of anderszins), zullen HSG en haar geaffilieerde partners alle services aan u opschorten totdat voldoende aanbetalingen of betalingen van u door HSG ontvangen zijn.

4.8. Indien er na deze 14 dagen nog steeds een gebrek aan saldo is om aan uw huidige of toekomstige facturen te voldoen worden alle services aan u direct beëindigt, en wordt u in gebreke gesteld en verplicht u zich de resterende facturen alsnog via HSG te voldoen, inclusief incasso kosten, buitenrechtelijke kosten en alle verdere directe en indirecte kosten gerelateerd aan uw opdracht. Elk creditsaldo dat u op dat moment nog bij HSG heeft vervalt op dat moment geheel aan HSG.

Artikel 5: Betalen via uw bank

U kunt uitsluitend aanbetalingen en betalingen doen door een overboeking van een  bankrekeningnummer naar een bankrekeningnummer van HSG, dat u bij de verstrekking van uw opdracht verkrijgt, via een reguliere overboeking met vermelding van uw naam en dossiernummer. Betalingen met betaalpasjes, creditcards, cash of welke andere betaalmethiode dan ook worden niet geaccepteerd.

Artikel 6: Disclaimers

Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en tot voor zover wettelijk toegelaten, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw opdracht (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).

Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, geaffilieerde partners, licentiehouders, tussenpersonen en welke andere dan ook die betrokken zijn bij onze service zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van wat voor claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de geaffilieerde partners die via ons Platform of anderszins beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die de geaffilieerde partners of andere zakenpartner aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van ons Platform, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de geaffilieerde partners of iedere andere zakenpartner (medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), wiens diensten direct of indirect beschikbaar zijn, worden aangeboden of worden gepromoot, inclusief elke (gedeeltelijke) annulering, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

HSG is niet verantwoordelijk (en wijst alle aansprakelijkheid af) voor het gebruik, de geldigheid, de kwaliteit, de toepasbaarheid, de geschiktheid en de gepaste openbaarmaking van alle producten en services en geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook in dit opzicht, hetzij impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. U erkent en gaat ermee akkoord dat de betreffende geaffilieerde partners als enige verantwoordelijk zijn en alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot hun services en producten op zich nemen (inclusief alle garanties en verklaringen van de geaffilieerde partners . HSG is geen (weder)verkoper van de producten en services van geaffilieerde partners.  Klachten of claims met betrekking tot de hun producten en services service (inclusief met betrekking tot de aangeboden (speciale/promotie) prijs, de voorwaarden of specifieke verzoeken van Klanten) moeten worden behandeld door de geaffilieerde partners. HSG is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke klachten, claims, en service- en productaansprakelijkheden.

U gaat er mee akkoord dat de geaffilieerde partners te alle tijden verantwoordelijk zijn voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over het totaalbedrag van de producten en services aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of de geaffilieerde partners u de kosten direct of indirect via HSG in rekening hebben gebracht) voor de producten en services van deze geaffilieerde partners. HSG is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de producten en services van geaffilieerde partners aan de relevante belastingautoriteiten. HSG zal nooit als verkoper handelen of fungeren voor welk(e) product of dienst op het Platform of via welke andere vorm van samenwerking met geafilieerde partners dan ook.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op ons, of gebruikt wordt door ons Platform en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op ons Platform is, tenzij anders vermeld, het eigendom van HSG, haar geaffilieerde partners en/of providers.

 Artikel 8: Diversen

Voor zover toegestaan door de wet zullen deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

De originele Nederlandse versie van deze voorwaarden kunnen in andere talen worden of zijn vertaald. Dit is een service; de vertaalde versie is onofficieel. In geval van een geschil of een discrepantie tussen de Nederlandse versie en een vertaling hiervan geldt de Nederlandse versie in de hoogst toegelaten mate volgens de wet als de definitieve versie. U kunt aan de vertaalde versie geen rechten ontlenen. De Nederlandse versie van de voorwaarden is beschikbaar op ons Platform. Op schriftelijk verzoek kan de Nederlandse versie u worden toegezonden.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.

Artikel 9: Over HSG en de geaffilieerde partners

HSG houdt zich bezig houdt met het verlenen van immigratie- en emigratieservice en elke andere vorm van begeleiding van, naar en in elk land ter wereld en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Deze services (en producten) worden verzorgd door Holland Spain Group B.V., De Skuorrereed 4 , 9022CC MANTGUM, Nederaland, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, en heeft haar hoofdkantoor aan  De Skuorrereed 4, 9022CC MANTGUM, Nederland. Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 71528849.

HSG heeft haar hoofdkantoor in Mantgum en wordt ondersteund door geaffilieerde partners in het binnen- en buitenland. De geaffilieerde partners spelen een ondersteunende rol voor, en ten voordele van HSG. De geaffilieerde partners handelen niet als HSG, en hebben geen toestemming om in enkele vorm als dienstverlener van HSG te handelen. HSG accepteert geen andere domicilie op geen enkele andere plek, locatie of kantoor in de wereld (ook niet het kantoor van de geaffilieerde partners) dan het geregistreerde kantoor in Mantgum en de rechtbank in Amsterdam.